Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

História

Základný kameň  budovy  nemocnice bol slávnostne položený dňa 3.decembra 1955.  Výstavba prebiehala päť rokov.  l. januára 1960 nastali organizačné  zmeny v regióne  a k okresnému mestu Dunajská Streda boli pričlenené okresy Šamorín a Veľký Meder (bývalé Čalovo) 1.apríla 1960 prebehlo slávnostné otvorenie Okresného ústavu národného zdravia (OÚNZ) Dunajská Streda.

Nemocnica mala vtedy  štyri oddelenia: interné, detské, gynekologicko- pôrodnícke  a chirurgické. Počet lôžok na  všetkých oddeleniach bol 244 a  celkový počet zdravotníckych  a hospodársko - technických zamestnancov bol 900.

Riaditelia:    

  • MUDr. Dóka Viliam  /1960-1962/
  • MUDr. Beleš Emil st./1962-1968/
  •   MUDr. Kottman Ivan /1968-1987/
  • MUDr. Fucker Teodor/1987-1989/
  • MUDr. Baluška František -  poverený vedením  
  • MUDr. Nagyová Anna /1990-2004/
  • MUDr. Horváth Zoltán/2004 – 2015/
  • Róbert Mamrilla /2015-2016/
  • Ing. Zita Ženišová

V rokoch 1961-1987  prebehla výstavba nových Obvodných zdravotných stredísk  (OBZS) v Trhovej Hradskej, Gabčíkove, Zlatých Klasoch, Michale na Ostrove, budovy polikliniky, psychiatrického stacionára, Polikliniky na Jesenského  ulici a k rekonštrukcii  zdravotníckych zariadení v celom okrese. Pod OÚNZ Dunajská Streda patrili aj Obvodné zdravotné strediská  v celej spádovej oblasti, lekárske stanice prvej pomoci  a detské poradne.

Počet obyvateľov v okrese narástol, počet odborných ambulancií sa rozšíril a preto bolo potrebné  zriadiť ďalšie obvodné ambulancie. K starej budove sa pristavala nová časť polikliniky,  ktorá bola odovzdaná v decembri 1987. Zahájenie prevádzky  prebehlo v roku 1988,  a v priestoroch novej budovy  našli  miesto okrem odborných ambulancií  aj spoločné vyšetrovacie zložky. Všetky ambulancie a spoločné vyšetrovacie zložky boli vybavené moderným technickým zariadením.

Uznesením vlády SR z 2.10.1990 na zabezpečenie úloh OÚNZ Dunajská Streda bolo pričlenené komplexné ubytovacie zariadenie Horný Bar od Váhostavu  š.p. Žilina, kde od roku 1992 do roku 2004,  pod názvom „Areál zdravia Horný Bar“,  boli v prevádzke lôžkové oddelenia:  geriatria a rehabilitačná časť neurologického oddelenia.

K 31.12.1991  OÚNZ Dunajská Streda rozhodnutím MZ SR zanikol. Došlo k delimitácii na Nemocnicu s Poliklinikou Dunajská Streda, Poliklinika Veľký Meder, Poliklinika Šamorín, Zdravotnícky servisný podnik Dunajská Streda a  Ústav hygieny a epidemiológie.

Nakoľko stúpal počet obyvateľstva v okrese, ani posteľový fond nemocnice  kapacitne nepostačoval pokryť požiadavky obyvateľov, preto  sa v rokoch od 1994 až 1999  spustila prístavba  dvoch lôžkových  pavilónov pod označením  A1  a A2.

30. marca 2001 došlo k delimitácii Obvodných zdravotných stredísk na  jednotlivé obecné úrady.

Od 1. januára 2003  do 31. decembra 2008 bola NsP Dunajská Streda príspevkovou organizáciou v pôsobnosti vyššieho územného celku. Zriaďovateľom a  správcom majetku bol Trnavský samosprávny kraj (TTSK).

Najväčšie zmeny v našej nemocnici sa však  uskutočnili od roku 2004. Na lôžkových oddeleniach - internom, neurologickom, gynekologicko-pôrodníckom a FRO oddelení -  sa postupne vybudovali a uviedli do prevádzky aj  nadštandardné  izby, ktoré sú veľmi obľúbené a žiadané hospitalizovanými pacientmi. Celkovo bolo takto daných 7 nadštandardne vybavených izieb do užívania.

Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení došlo nielen k prestavbe a k celkovej  modernizácii pôrodných sál, ale  od  roku 2005 je v ponuke pre nastávajúce rodičky  alternatívny pôrod do vody, ktorý je spojený s pobytom v dobe hospitalizácie v špeciálne vybavenom  apartmáne.  V roku 2006 sa odčlenilo od gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia novorodenecké oddelenie,  vybavené  nadštandardnými izbami, ako aj rodinným apartmánom, poskytujúcim absolútne pohodlie počas pobytu v nemocnici.

V našej nemocnici sa od roku 2006 zaviedol nový liečebný postup - ozonoterapia- inforaminálna aplikácia a paravertebrálna aplikácia.

V rámci privatizácií zdravotníckych zariadení došlo k privatizácii verejnej lekárne, ktorá v roku 2007 bola znovu začlenená do majetku nemocnice.

V roku 2008 nemocnica po splnení medzinárodne platných noriem získala ocenenie  od nadácie UNICEF  Plaketu  „ Baby Friendly Hospital - BFH- Nemocnica priateľská deťom“.

Oddelenie klinickej biochémie je od roku 2008 vybavené novým  laboratórnym informačným systémom,  rovnako ako aj oddelenie Hematológie a transufiológie.

Od 01.01.2009 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda sa transformovala na akciovú spoločnosťou s obchodným názvom „ Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.“ s väčšinovým majetkovým podielom TTSK a Mesto Dunajská Streda.

Zavedením nových operačných metód na chirurgickom oddelení došlo v januári 2009 na prerozdelenie tohto oddelenia na špecializované pracoviská s nadštandardnými operačnými postupmi  (TEP)  na  chirurgické, traumatologické a ortopedické oddelenia.

Naša nemocnica tieto nadštandardné služby a liečebné metódy dosahuje vďaka špecializovaných odborníkov a  zodpovedným prístupom  všetkých zdravotníckych i nezdravotníckych  zamestnancov.