Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Zvyšujeme povedomie o dôležitosti hygieny rúk

Dňa 6.6.2017 Nemocnica Svet Zdravia v Dunajskej Strede organizovala workshop na tému: Stratégia prevencie infekcii a Antibiotická profylaxia a liečba v sieti SZ .

Prednášku viedla hlavná epidemiologička MVDr. Jana Skálová spolu s Doc. MUDr. Andrea Demitrovičová, PhD. a bola organizovaná pre primárov, lekárov a hlavné sestry nemocnice.

Hlavným cieľom vzdelávacieho podujatia bolo zvýšenie povedomia a dôležitosti hygieny rúk a dodržiavanie všetkých zásad nemocničnej hygieny ako prevencia predchádzania nozokomiálnych nákaz a antibiotická profylaxia. Vysoký počet účastníkov najlepšie odzrkadľuje dôležitosť prednášanej témy, 65 účastníkov workshopu malo možnosť aj otvorene diskutovať s vedením nemocnice a s prednášajúcimi.